Zelená úspora

Zelená úspora

Podpora solárních fotovoltaických systémů
Podpora fotovoltaických systémů, a to jak u dokončených rodinných domů, tak u novostaveb. Podporu 35 000 korun získají systémy pro přípravu teplé vody, které pokryjí potřebu tepla alespoň z 50 %. Vyšší dotace zíkají systémy napojené na distribuční soustavu, umožňující využít vyrobenou elektřinu k pokrytí okamžité spotřeby v budově.
 
Kombinace programu Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací
Ve třetí výzvě již nebudou moci fyzické osoby žádat o dotace Nová zelená úsporám na výměnu kotlů na tuhá paliva provedenou po 15. 7. 2015. Nově je možnost dotace čerpat z kotlíkových dotací. 

 

Podpora připojení k soustavě zásobování teplem
Dotace  se poskytuje na výměnu zdroje na tuhá fosilní paliva, který nedosahuje parametrů 3. emisní třídy. Soustava zásobování teplem však musí využívat alespoň z 50 % obnovitelné zdroje.
Podpora se poskytuje na zřízení rozvodu od hranice pozemku k předávací stanici včetně ohřevu teplé vody a zařízení pro měření a regulaci.

 

Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Podpora je poskytována i samostatně. Podmínkou je dosažení úspory měrné potřeby tepla alespoň 20 %. Výše podpory je 100 000 korun pro centrální systémy a 75 000 korun pro systémy decentrální.
 

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření.
Typ konstrukceA.0 a A.1 (kč/m2)A.2 (kč/m2)A.3 (kč/m2)
Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 500, 600, 800
Střechy 500, 600, 800
Výplně otvorů 2100, 2750, 3800
Podlahy na terénu 700, 900, 1200
Stropy a ostatní konstrukce 330, 400, 550

 

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.
Podoblast podporyPopisVýše podpory (kč/dům)
B.1Dům s velmi nízkou energetickou náročností300 000
B.2Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 450 000

Efektivní využití zdrojů energie
V těchto podoblastech podpory je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Dále je podporována výměna elektrického vytápění, používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění, za systém s tepelným čerpadlem. Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.

 

Bližší informace: http://www.zelenausporam.cz/